ALGEMENE VOORWAARDEN

1.        Toepassingsgebied

1.1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties tussen de BV REESINK CONSTRUCTION EQUIPMENT BELGIUM (handelend onder de naam ‘De Bruycker-Kemp’ – Hierna ‘RCEB’), met maatschappelijke zetel te 9220 HAMME, Zwaarveld 16 en gekend in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0859.726.737 en haar medecontractant “De Klant”.

1.2.    Deze Verkoopsvoorwaarden zijn te allen tijde online te raadplegen. De Verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomsten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

2.        Totstandkoming van de verkoopovereenkomst

2.1.    Een contractuele relatie komt tot stand door de ondertekening van de offerte door de Klant en RCEB en/of de aanvaarding van de facturen of alle bestellingen en verkooptransacties van machines, motoren, uitrusting, onderdelen en toebehoren (hierna: Materieel), via de website https://debruycker-kemp.be alsook via één van de vestigingen van RCEB. Van deze voorwaarden kan enkel schriftelijk worden afgeweken. De Klant wordt geacht deze voorwaarden zoals hierna bedongen te kennen en te aanvaarden door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling en/of ontvangst van de factuur.

2.2.    RCEB behoudt zich het recht voor het Materieel te leveren dat het voorwerp van de bestelling uitmaakt. De aanduidingen op foto's, illustraties, tekeningen enz... betreffende vermogen, rendement, gewicht en afmetingen worden enkel ter inlichting verstrekt en kunnen nooit aanleiding geven tot enig verhaal. RCEB behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaand bericht en op ieder ogenblik, aan de specificaties alle wijzigingen aan te brengen die het Materieel verbeteren.

2.3.    Als een aanbod door RCEB slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld. RCEB beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat hij verkoopt en hoe het bestelproces zal verlopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om de Klant een goede beoordeling te laten maken.

2.4.    Om materieel online te bestellen, kan de Klant het materieel met gewenste specificaties samenstellen. De Klant krijgt een overzicht van mogelijkheden, waarna een offerte kan opgevraagd worden en/of een order kan geplaatst worden. Na samenstelling van het gewenste materieel geeft de Klant zijn of haar contactgegevens en eventueel facturatiegegevens in. Tot slot bevestigt de Klant zijn of haar bestelling door het indrukken van de ‘verstuur-knop’. De Klant krijgt een orderbevestiging en betalingsuitnodiging opgestuurd naar het opgegeven mailadres.

2.5.    De offertes zijn vrijblijvend en zonder enige verbintenis in hoofde van RCEB, en een bestelling kan slechts door RCEB als aanvaard worden beschouwd, indien RCEB ze schriftelijk heeft bevestigd.

2.6.    RCEB houdt zich het recht voor bestellingen te weigeren in volgende gevallen:

2.6.1.       bij het niet voorradig zijn of niet langer beschikbaar zijn van het materieel;

2.6.2.       bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Klant;

2.6.3.       bij overmacht.

2.7.    In de herstellingsbestekken, waarvan de kosten ten laste vallen van de Klant, wordt rekening gehouden met de prijzen in voege op het ogenblik van de opstelling van het bestek. RCEB houdt zich uitdrukkelijk het recht voor de prijzen aan te rekenen die op het ogenblik van de uitvoering van de werken van toepassing zijn. Indien bepaalde onderdelen, zichtbaar of onzichtbaar, tijdens het werk vervangen moeten worden, dan zullen de kosten daarvan aan de Klant gefactureerd worden tegen de prijzen geldend op het ogenblik van de uitvoering van de werken.

 

3.        Prijs

3.1.    Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief 21 % BTW en exclusief verzendingskosten tenzij anders vermeld. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.2.    RCEB houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien één of meer kostprijsfacturen (met inbegrip doch niet uitsluitend de prijzen van grondstoffen en energie en de loonkost) een verhoging ondergaan.

3.3.    De eventuele kosten, belastingen, douane- en invoerrechten alsmede de vormvereisten die verbonden zijn aan leveringen buiten België vallen volledig ten laste van de Klant. RCEB is op generlei wijze aansprakelijk voor de gevolgen van de niet-naleving van bepaalde betalings-, belastings- en / of aangifteverplichtingen die verbonden zijn aan leveringen buiten België.

4.        Aanvaarding en Betaling

4.1.    RCEB heeft het recht om een voorschot te factureren ten bedrage van 50% van het totaalbedrag bij het plaatsen van de bestelling door de Klant en alvorens de werken en/of levering aan te vatten. In het geval dat het door de Klant bestelde Materieel niet meer geproduceerd wordt of niet geleverd kan worden door de fabrikant, kan de bestelling door RCEB geannuleerd worden zonder enig recht van de Klant op schadevergoeding. In dergelijk geval zal het door de Klant betaalde voorschot terugbetaald worden, tenzij de Klant een nieuwe bestelling plaatst voor ander Materieel.

4.2.    In geval van financiering wordt de verkoop afgesloten onder de opschortende voorwaarde dat die financiering verkregen wordt binnen een maximumtermijn die bij bestelling wordt bepaald maar die niet langer dan een termijn van zes weken kan bedragen. Als deze voorwaarde binnen de bepaalde tijd niet is vervuld, wordt de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden door het eenvoudig verstrijken van de bepaalde datum. 

4.3.    Tot op het ogenblik van integrale betaling door de Klant, blijft de aan de Klant geleverd materieel eigendom van RCEB. Ieder risico voor beschadiging of verlies van de goederen is vanaf de levering ten laste van de Klant. Bij ontbinding of verbreking van de overeenkomst heeft RCEB het recht om onmiddellijk het verkochte en reeds geleverde materieel met hun toebehoren terug te nemen daar waar ze zich bevinden, waarbij alle kosten van ophalen, waaronder demontage, vervoer, en dergelijke ten laste vallen van de Klant. De Klant is verplicht aan RCEB mee te delen waar het materieel zich bevindt en alle medewerking te verlenen voor de ophaling. Als dit ophalen door welke oorzaak ook zou worden verhinderd door toedoen van de Klant, zijn aangestelden of zijn schuldeisers, is de Klant van rechtswege een bezettingsvergoeding aan RCEB verschuldigd ten belope van € 500,00 per dag tot op de dag dat het materieel in het bezit worden gesteld van RCEB, dit onverminderd het recht op schadevergoeding zoals bepaald in deze algemene voorwaarden.

4.4.    Elke factuur dient in geval van betwisting binnen een termijn van 10 dagen schriftelijk te worden geprotesteerd met een duidelijke uiteenzetting van de redenen, bij gebreke waarvan zij wordt geacht te zijn aanvaard.

4.5.    Alle facturen zijn contant betaalbaar ten aanzien van RCEB op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, tenzij anders vermeld. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van de facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde Klant. Bij gebrek aan tijdige betaling beschikt RCEB over het recht om de verdere uitvoering van alle contracten met de Klant op te schorten tot op de dag van de algehele betaling.

4.6.    In geval de factuur niet is betaald uiterlijk op de vervaldag is van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling een conventionele intrest verschuldigd van 12%. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 125,00 euro, onverminderd het recht van RCEB om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling en onverminderd het recht van RCEB om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet-betaling en zij behoudt zich tot slot het het recht voor om bewezen hogere schade ingevolge de laattijdige betaling in te vorderen.

5.        Levering – termijn

5.1.    Het materieel wordt geacht geleverd te zijn in de werkplaatsen van RCEB, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De levering wordt als gedaan beschouwd hetzij door de directe terhandstelling aan de Klant, hetzij door eenvoudig bericht dat het materieel ter beschikking staat, hetzij door de levering van het materieel in de fabrieken of magazijnen van RCEB aan een verzender of vervoerder, die door de Klant werd aangewezen, of bij gebreke aan deze aanwijzing, door RCEB gekozen. Het beginsel van de levering in de fabrieken of magazijnen van RCEB zal geen afwijking kunnen ondergaan door aanwijzingen zoals: levering franco station, kade, woning of terugbetaling van de gehele of gedeeltelijke vervoerskosten, die slechts als schikkingen moeten worden beschouwd zonder overdracht van de verantwoordelijkheid.

5.2.    Van zodra de bestelling ter beschikking werd gesteld gaat het risico voor het geleverde materieel over op de Klant. Wanneer de Klant het materieel niet binnen de 48 uur te rekenen vanaf een bericht van terbeschikkingstelling in ontvangst genomen heeft, zal de Klant de kosten voor het opslaan en aanverwante kosten ervan moeten dragen, onverminderd enig ander recht van RCEB op basis van de algemene voorwaarden of het toepasselijk recht.

5.3.    De levering van materieel zal plaatsvinden in de mate van het mogelijke op het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen aan de Klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De kosten van levering zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs. Het vervoer en, in het algemeen, alle verrichtingen van behandeling en het ter plaatse brengen, vallen ten laste van de Klant en gebeuren op zijn kosten, risico’s en gevaar. De Klant moet de zendingen bij aankomst nakijken en desgevallend verhaal uitoefenen tegenover de vervoerders. De leveringstermijn wordt automatisch verlengd in geval van overmacht, staking, oorlog, overstroming, pandemie, enz. In geval van definitief beletsel, onafhankelijk van onze wil, zal aan RCEB zijn verplichtingen definitief een einde nemen zonder mogelijk verhaal, om welke reden ook, vanwege de Klant.

5.4.    Voor de levering van materiaal loopt de termijn slechts na ontvangst van alle gegevens en richtlijnen die het mogelijk moeten maken de bestelling uit te voeren. Voor herstellingen loopt de termijn slechts na het akkoord van de Klant en RCEB met de offerte en voor zover het materiaal in de werkplaatsen van RCEB gedeponeerd wordt. Bovendien is RCEB van alle verplichtingen betreffende termijn ontslagen wanneer de betalingsvoorwaarden door de Klant niet worden nageleefd of wanneer tijdens de uitvoering van de bestelling wijzigingen worden aangebracht.

5.5.    Indien de Klant het aangekochte materieel op het overeengekomen tijdstip niet in ontvangst neemt, en na een aangetekende ingebrekestelling om zijn verplichtingen binnen een nieuwe termijn van tien dagen vanaf de verzending van de aangetekende brief te vervullen, zal RCEB de keuze hebben:

5.5.1.       hetzij de uitvoering van het contract te eisen, onder voorbehoud van vergoeding van de schade die voor RCEB voortvloeit uit het laattijdig in ontvangst nemen door de Koper/Klant;

5.5.2.       hetzij ervan uitgaan dat de verkoop als ontbonden wordt beschouwd met recht op een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 20% van de factuur, onverminderd het recht van RCEB om hogere bewezen schade te vorderen.

5.6.    De ondertekening door de Klant van de leveringsbon geldt als aanvaarding van de levering. Voor zover de aanvaarding van de levering niet uitdrukkelijk zou zijn gebeurd door de ondertekening van de leveringsbon, moeten de klachten betreffende de conformiteit ervan op straffe van verval schriftelijk gebeuren binnen de 5 dagen na levering en voor ingebruikname, behandeling, bewerking of doorverkoop van het materieel.

5.7.    Behoudens andersluidende overeenkomst, gebeurt het monteren door toedoen van RCEB, op kosten van de Klant, op de door hem bepaalde plaats. Daartoe zal de Klant ons gratis het nodige materiaal en personeel ter beschikking stellen, zonder enige aansprakelijkheid van onzentwege. Alle montage-, demontage- en vervoerkosten van het materieel tot een door de Klant aangegeven plaats, die niet overeenstemt met de leveringsplaats in de orderbevestiging aangeduid, komen uitsluitend ten laste van deze laatste.

6.        Eigendomsvoorbehoud

6.1.    Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de geleverde materialen eigendom blijven van RCEB zolang de Klant de volledige prijs niet voldaan heeft, zelfs indien het materieel werd geïncorporeerd of gewijzigd. Alle leveringen geschieden uitdrukkelijk onder de toepassing van de Wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijke Wetboek wat de zakelijke zekerheiden op roerende goederen betreft en tot op heffing van diverse bepalingen ter zake (de Pandwet genaamd). De reeds betaalde voorschotten vallen hoe dan ook toe aan RCEB ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht om de hogere schade in rechte aan te tonen.

7.        Klachten en garantie

7.1.    Bij eventuele klachten kan de Klant RCEB contacteren via info@dbk.be.  RCEB streeft ernaar om de klacht binnen de veertien werkdagen na ontvangst te behandelen. De Klant is ertoe gehouden RCEB te verwittigen wanneer het materieelzichtbare gebreken vertonen via info@dbk.be en voorzien van de nodige beschrijving en foto’s van de gebreken, en zulks binnen de 5 kalenderdagen volgend op de levering. RCEB verbindt er zich toe binnen redelijke termijn de zichtbare gebreken te verhelpen conform de verplichtingen die haar krachtens de van toepassing zijnde wetgeving worden opgelegd. De Klant kan zijn klachten eveneens per aangetekende brief opsturen naar de maatschappelijke zetel van RCEB, gelegen te 9220 HAMME, Zwaarveld 16.

7.2.    De garantie kan nooit verder reiken dan de garantie van de fabrikant of toeleverancier behoudens andersluidende overeenkomst. De garantietermijn kan in geen enkel geval verlengd worden, ook niet in geval van klachten of reparatie of vervanging van een gebrekkig toestel of onderdelen.

7.3.    De Klant geniet een garantie voor verborgen gebreken onder de volgende voorwaarden:

7.3.1.       tijdige en volledige betaling van de prijs;

7.3.2.       verwittiging per aangetekend schrijven aan RCEB binnen de vijf dagen nadat het gebrek werd ontdekt of redelijkerwijze diende gekend te zijn. Bij gebrek aan tijdige verwittiging vervalt de vordering van de Klant;

7.3.3.       de Klant zal de schade concreet moeten bewijzen.

7.4.    Zijn uitgesloten van de garantie (niet-limitatief):

7.4.1.       alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het materieel ingevolge: beschadigingen, ongevallen te wijten aan overdadig of abnormaal gebruik, een tekort aan zorgen, ontoereikend onderhoud, een vergetelheid of onervarenheid van de personen die zich van het materieel bedienen…;

7.4.2.       na herstel Materieel door derden of wanneer de onderdelen vervangen worden door andere, niet oorspronkelijke onderdelen;

7.4.3.       defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;

7.4.4.       tweedehands materieel.

7.5.    Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant de factuur of het aankoopbewijs kunnen voorleggen. De garantietermijn neemt aanvang op het ogenblik van levering. De garantie kan enkel ingeroepen worden ten aanzien van RCEB. In geval van tussenkomst voor werkzaamheden door een derde partij, vervalt de garantie.

7.6.    De Klant staat in voor de kosten van terugzending met oog op reparatie. RCEB behoudt zich het recht voor de bestaande inrichtingen van het materieel te veranderen om aan de waarborgen die hem opgelegd zijn te voldoen. RCEB verwerft het eigendom van de vervangen onderdelen.

8.        Ontbinding/verbreking/annulatie van de overeenkomst

8.1.    RCEB is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door eenvoudige aangetekende kennisgeving aan de Klant, indien deze één van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, inzonderheid indien hij nalaat aan zijn betalingsverplichting binnen de voorziene termijn te voldoen, of indien blijkt dat hij één van zijn verplichtingen niet of waarschijnlijk niet zal nakomen, zelfs indien deze verplichting nog niet opeisbaar is (bijvoorbeeld in geval van faillissement of gerechtelijke reorganisatie).

8.2.    In geval van ontbinding/verbreking/annulatie  van de overeenkomst door of lastens de Klant zal deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 20 % van de verkoopprijs of prijs van interventie, onverminderd het recht van RCEB om de hogere bewezen schade in te vorderen.

9.        Recht en bevoegde rechtbank

9.1.    Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen worden behandeld voor de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde.  Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

10.     Aansprakelijkheid

10.1. RCEB is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden, ook niet van aangestelden of werknemers, tenzij bij opzet of grove fout. De aansprakelijkheid van RCEB is steeds beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en kan nooit meer bedragen dan de aankoopprijs van het materieel. RCEB zal onder geen enkel beding, en niettegenstaande elke strijdige bepaling elders voorzien, aansprakelijk zijn voor enige onrechtstreekse, immateriële of gevolgschade, zoals onder meer productieverlies, inkomstenverlies, winstderving en gelijkaardige financiële of economische verliezen, veroorzaakt of toegebracht aan de Klant.

10.2. RCEB is niet aansprakelijk voor verlies of schade bij gebruik van materieel.

10.3. Eventuele storingen van, onderbrekingen van of fouten op de website doen noch in hoofde van de gebruiker, noch in hoofde van derden enig recht op schadevergoeding ontstaan. Zo is RCEB niet aansprakelijk voor eventuele overdracht van virussen of malware via de website. 

10.4. RCEB levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de haar toevertrouwde informatie correct is op het moment van opname in haar bestanden, wat niet belet dat er zich in deze bestanden steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden.

10.5. RCEB is niet aansprakelijk voor internetfraude door derden, zoals onder meer valse cadeau-of waardebonnen, wedstrijden, invorderingen, enz. Bij twijfel over acties, promoties en/of andere handelingen onder het RCEB logo adviseren wij steeds om contact op te nemen met RCEB via de contactgegevens zoals opgenomen op de website.

11.     Overmacht

11.1. In geval van overmacht is RCEB niet gehouden om haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan RCEB ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te betalen.

11.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van RCEB die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder vallen onder meer productie onderbrekingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen,  storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, rampen, stakingen, lockdowns ingevolge overheidsmaatregelen

12.     Persoonsgegevens – privacy

12.1. Door gebruik te maken van de website, geeft de Klant de ondubbelzinnige toestemming om alle verkregen persoonsgegevens op te nemen in een bestand en te gebruiken voor de administratie van de klantgegevens, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, marketing en publiciteitsdoeleinden. De Klant heeft voor alle persoonsgegevens te allen tijde het recht op inzage en op wijziging en het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketingdoelstellingen.

13.     Intellectuele eigendom

13.1. De informatie op de website van RCEB mag enkel gedownload worden voor informatieve privédoeleinden. Elk ander gebruik is verboden.

13.2. Alle teksten, werken, studies, documenten, tekeningen, beelden en data alsmede alle benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van RCEB zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die hetzij bij RCEB, hetzij bij leveranciers of andere rechthebbenden liggen. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze, evenals het elektronisch opslaan of gebruiken voor onwettige doeleinden is verboden, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van RCEB, haar leveranciers of de rechtmatige eigenaars, behalve om het materieel of diensten te identificeren.

13.3. Alle communicatie die de Klant als websitegebruiker naar de website van RCEB verzendt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en waarop je geen intellectuele eigendomsrechten kan doen gelden. RCEB is niet verantwoordelijk voor deze communicatie.

14.     Varia

14.1. In geval een overeenkomst wordt gesloten met meerdere Klanten, zijn elk van de Klanten hoofdelijk gehouden tot het nakomen van de overeenkomst.

14.2. De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer (deel)bepalingen van deze voorwaarden heeft geen gevolgen op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere (deel)bepalingen ervan die onverminderd van kracht blijven. De ongeldige of niet-uitvoerbare (deel)bepalingen zullen vervangen worden door geldige en uitvoerbare (deel)bepalingen die het nauwst aanleunen bij de oorspronkelijke intentie.

14.3. De Klant vrijwaart RCEB tegen alle aanspraken van derden die verband houden met het door haar geleverde materieel en/of diensten.